Preambule

Het Landes Attractivité verwerkt persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens” genoemd) over u in het kader van het gebruik van deze website (hierna de “Site” genoemd).

Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens respecteren wij de privacy van onze gebruikers en beschermen wij hun persoonsgegevens.

Dit beleid is erop gericht U te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van Uw Persoonsgegevens en over Uw rechten op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen, met name de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, “Informatique et libertés” genoemd in zijn laatste versie en met de RGPD (Algemene verordening gegevensbescherming) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Toepassingsgebied van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

In dit beleid worden de beginselen en richtlijnen uiteengezet voor de bescherming van Uw Persoonsgegevens, waaronder Persoonsgegevens die op – of via – de Site worden verzameld.

Het Landes Attractivité verzamelt Persoonsgegevens online, onder meer via e-mail; dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Het begrip persoonsgegevens verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

Niet-persoonsgebonden gegevens” zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Het Landes Attractivité, De afgevaardigde voor de bescherming van persoonsgegevens is het Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI, 175, place de la Caserne Bosquet BP30069 – 40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX), waarmee u contact kunt opnemen voor eventuele aanvullende informatie.
Bepaalde technische diensten (hosting, deduplicatie) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners. Overeenkomstig artikel 28 van de RGPD is deze dienstverlener gebonden door een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik van de hem toevertrouwde gegevens verbiedt dat niet in het dienstverleningscontract is voorzien en die hem verplicht technische en organisatorische maatregelen te treffen die voldoen aan de eisen inzake veiligheid en bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Wij beschouwen Uw Persoonsgegevens als vertrouwelijk.
Wij trachten redelijke technische maatregelen te treffen om verlies of misbruik van de door u aan ons verstrekte gegevens te voorkomen en om bekendmaking aan onbevoegde partijen te verhinderen.
Ondanks deze maatregelen blijft het Internet echter een open systeem en kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden deze maatregelen niet kunnen omzeilen of Uw Persoonsgegevens niet voor onwettige doeleinden kunnen gebruiken. Bijgevolg kan het Landes Attractivité niet aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleuze recuperatie van uw gegevens voor welk gebruik dan ook.

De Site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.
Het Landes Attractivité heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of over de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het Landes Attractivité elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van Uw Persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derden.

Doel van de gegevensverzameling

Wij verwerken Uw Gegevens geheel of gedeeltelijk voor de doeleinden van :

 • u in staat te stellen op onze sites en in onze toepassingen te surfen en onze inhoud aan te passen aan uw terminal om uw surfervaring te verbeteren;
 • de informatie die u op de formulieren hebt ingevuld te onthouden;
 • u in staat te stellen onze inhoud op sociale netwerken te delen;
 • u in staat te stellen producten of diensten te kopen;
 • u in staat te stellen interactief en gepersonaliseerd gebruik te maken van de Sites en Applicaties;
 • om uw behoeften en interesses te identificeren en u de meest geschikte producten en diensten aan te bieden;
 • om externe informatie en/of mededelingen te verzenden;
 • wedstrijden te organiseren (contact opnemen met de winnaars, prijzen uitreiken, …);
 • om nieuwsbrieven te versturen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven door het betreffende vakje aan te vinken,om commerciële aanbiedingen van partners te sturen, indien u daarmee hebt ingestemd door het betreffende vakje aan te vinken;
 • om het publiek en het aantal bezoeken aan de Site te analyseren,
 • om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses;
 • de prestaties van deze advertenties te analyseren;
 • De ontvangers van Uw Persoonsgegevens zijn onze eigen managementteams en onze technische dienstverleners.

Verzamelde gegevens

Persoonlijke informatie
Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam ;
 • Voornaam ;
 • E-mail adres;
 • E-mailadres; en
 • Postadres ;
 • Geboortedatum ;
 • Telefoonnummer;
 • Wachtwoord;
 • Portretfoto;
 • Geolocatie ;
 • IP adres;

En alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Cookies en andere tracers

Cookies, of andere soortgelijke identificatoren, zijn bestanden die door een server worden gebruikt voor interactie met de browser. Cookies worden gebruikt om statusinformatie te verzenden wanneer een gebruiker een site bezoekt. Voorbeelden van statusinformatie zijn een sessie-ID, taal, vervaldatum, antwoorddomein, enz. Cookies maken het mogelijk statusinformatie te bewaren voor de duur van hun geldigheid wanneer een browser verschillende pagina’s van een website bezoekt of wanneer de browser vervolgens terugkeert naar de website. Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in het cookie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

sessiecookies, die verdwijnen zodra u de browser of de site verlaat;
permanente cookies die op uw terminal blijven tot hun levensduur is verstreken (maximaal 12 maanden) of tot u ze verwijdert met de functies van uw browser.
U kunt toegang krijgen tot uw cookiebeheerpaneel om het plaatsen en lezen van cookies te configureren.

Hoe schakel ik cookies uit?

Browser instellingen
Voor de installatie van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Bij uw eerste bezoek aan de Site zal een informatiebanner worden getoond die aangeeft dat door verder te surfen op de site, de bovengenoemde cookies op uw apparatuur zullen worden geïnstalleerd.

Cookies of tracers stellen u in staat de functionaliteiten van de Site ten volle te benutten. Indien uw browser is ingesteld om alle cookies of tracers te weigeren, kan dit het gebruik van sommige van onze diensten verhinderen, waarvoor het Landes Attractivité niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

De formulieren

Nieuwsbrief registratie

Partner nieuwsbrieven
Door dit type nieuwsbrief toe te staan, geeft u de partners van het Landes Attractivité toestemming om u gepersonaliseerde e-mails te sturen, met inbegrip van commerciële aanbiedingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven, maar de maximale bewaartermijn van uw gegevens is 3 jaar.

Nieuwsbrieven van het Landes Attractivité
Door uw toestemming te geven voor dit type nieuwsbrief, geeft u het Landes Attractivité toestemming om u gepersonaliseerde e-mails te sturen. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de e-mails die u ontvangt, maar uw gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Contactformulier

De gegevens worden doorgegeven door de gebruiker van de site die een opmerking of een verslag wenst te verzenden. De met dit formulier verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar de dienst die belast is met het beheer van de opmerkingen op de website van het Toeristenbureau van de Landes. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Uw rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de verordeningen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, hebt u met name het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben en het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gestructureerd elektronisch formaat (portabiliteit).

U hebt ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoeken per post te sturen naar het volgende adres Landes Attractivité – 4 avenue Aristide Briand – 40000 MONT DE MARSAN, met bijvoeging van een kopie van een identiteitsbewijs, overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De functionaris voor gegevensbescherming is het Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI, 175, place de la Caserne Bosquet BP30069 – 40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX), tot wie u zich kunt wenden voor alle aanvullende informatie.

Wij verbinden ons ertoe deze verzoeken binnen een maand na ontvangst ervan te beantwoorden. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken.

In geval van een geschil over de uitoefening van uw rechten kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren Uw Persoonsgegevens slechts gedurende een periode die noodzakelijk is en in verhouding staat tot het doel waarvoor deze zijn verzameld, d.w.z. gedurende maximaal 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die U met ons heeft gehad en die op uw initiatief is uitgevoerd (met name het verbinden met uw account).

Buiten de hierboven vermelde perioden worden uw gegevens geanonimiseerd voor statistische doeleinden.

Bijwerking van dit privacybeleid
Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangepast.
U wordt verzocht het regelmatig te raadplegen.

Voor meer praktische informatie over de uitoefening van uw rechten, raden wij u aan de website van de Commission Nationale Informatique et Libertés te raadplegen, meer bepaald de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

Laatste wijziging: 01 maart 2019